مدیران قبلی

 

 

 دکتر قهرمانی

 

دکتر قادری

 

 دکتر مهرداد امیری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آقای یرج امیری